Vzdělávání - cesta k rozvoji venkova

Vzdělávání - cesta k rozvoji venkova

Č. projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0032
Naše společnost Whisby s.r.o. získala grant pro podporu vzdělanosti v obcích s počtem do 2000 obyvatel v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Aktuality
Články lektorů

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu bude realizace 4 vzdělávacích kurzů zaměřených na obecné kompetence, jako je právní vzdělávání, finanční gramotnost, spotřebitelská gramotnost a počítačové dovednosti. Projekt odpovídá požadavkům vycházejícím z výsledků mezinárodního výzkumu OECD PIAAC, z něhož vyplývá potřeba zpřístupnění dalšího vzdělávání pro venkovské obyvatelstvo. Realizované kurzy budou sloužit jako podpůrný nástroj pro zvýšení kvality života na venkově prostřednictvím vzdělávání a aktivizace občana, posílení jeho role v rozvoji regionu na základě rozšíření a prohloubení obecných znalostí. Kurzy zohledňují specifika, která s sebou nese vzdělávání venkovských obyvatel. Realizací projektu dojde ke zpřístupnění individuálního dalšího vzdělávání do venkovských oblastí a ke zlepšení základních dovedností nezbytných v běžném životě obyvatel malých obcí.

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je rozvoj dalšího vzdělávání zacíleného na obyvatele malých obcí v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Projekt si klade za cíl prostřednictvím obecného a odborného vzdělávání pomoci obyvatelům venkova dorovnat rozdíly v klíčových kompetencích, zvýšit své obecné znalosti a dovednosti a udržet si svou konkurenceschopnost na trhu práce. Záměrem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel vybraných malých obcí umístěných v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a posílit aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání. Kurzy jsou zaměřeny na dovednosti nezbytné v běžném životě, a zároveň jejich absolvování zvýší uplatnitelnost jejich účastníků na trhu práce.

Tematické zaměření vzdělávání:

  1. Znejte svá občanská práva a povinnosti - zaměření na práva a povinnosti občanů v souvislosti s novým občanským zákoníkem
  2. Naučte se efektivně hospodařit se svými financemi - zaměření na produkty finančního trhu, správu rodinného rozpočtu, exekuce, čerpání úvěrů a půjček, platební karty apod.
  3. Nenechte se nachytat (ochrana spotřebitele) - orientace na trhu, spotřebitelská práva, rozpoznávání cenových praktik prodejců, prevence před podvodnými praktikami apod.
  4. Počítače není třeba se bát - základy práce na počítači, základy internetu, Word, Excel atd.

Přínosem projektu bude tedy zlepšení podmínek pro vzdělávání dospělých na venkově a zpřístupnění dalšího vzdělávání pro obyvatele malých obcí. Absolvováním kurzů si účastníci rozvinou a prohloubí obecné i odborné kompetence, které jsou nezbytné jak pro jejich osobní život, tak je mohou využít i ve svém zaměstnání. Mohou se dozvědět např., jak se dá učit či komunikovat pomocí internetu, jaká mají práva a povinnosti v souvislosti s novým občanským zákoníkem, jak lze úspěšně hospodařit s domácími financemi, jak se vyvarovat klamavým reklamním praktikám, spadnutí do dluhové pasti apod. Získané znalosti v oblasti práva, uzavírání smluv, správě rodinných financí apod. pomohou účastníkům kurzů zamezit vzniku rizik a škod nejen v rovině finanční, ale rovněž osobnostní. Nebudou chybět ani základní informace a praktické zkušenosti týkající se práce na počítači, které jim pomohou zvládat základní digitální operace v dnešní době nezbytné pro každodenní život.